Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Jako zákazník, případně možný budoucí zákazník, společnosti Česká Regionální Energetika a.s., sídlem Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09, Pardubice, IČ: 04549295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 3507 (dále jen „ČRE“), uděluji tímto společnosti ČRE jakožto správci osobních údajů souhlas s tím, aby zpracovávala moje osobní údaje, a to v rozsahu veškerých identifikačních a kontaktních údajů, osobních údajů souvisejících s poskytovanou službou a osobních údajů získaných při komunikaci se mnou („údaje“), zejména však v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pro:

a)      marketingové účely, tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak společností ČRE, tak společností Auctio Energia s.r.o., sídlem 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 03988171, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 87536, jako příjemcem;

b)      účely analýz a třídění mých osobních údajů umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních či určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing);

 

Jednotlivé kategorie zpracovávaných osobních údajů jsou detailně popsány v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů („Informace“), který je dostupný na https://www.cr-energetika.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/.

 

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu do ukončení mého posledního smluvního vztahu s ČRE a dále po dobu 5 let ode dne ukončení takového smluvního vztahu, a v případ, že nejsem ve smluvním vztahu s ČRE, po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu, anebo doté doby, dokud tento souhlas neodvolám. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že jej můžu kdykoliv i bez uvedení důvodu odvolat písemně, elektronicky nebo způsoby stanovenými v Informacích.

 

Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat od společnosti ČRE vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, jaké moje osobní údaje zpracovává, přístup k těmto údajům, a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, výmaz poskytnutých osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Rovněž beru na vědomí, že informace o mých právech a povinnostech ohledně ochrany osobních údajů a další informace ohledně nakládání s osobními údaji jsou k nalezení v Informacích.

 

Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále souhlasím, aby společnost ČRE nebo společnost Auctio Energia využívali podrobnosti elektronického kontaktu (zejm. telefonní číslo, e-mail) za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky.

 

Kompletní informace o použití osobních údajů jsou uvedeny v tomto souhlasu, v Informacích a v příslušných právních předpisech, zejména v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů), v zákoně č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, a v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.