Informace o zpracování osobních údajů

Tady se dozvíte, jak s Vašimi údaji zacházíme, na co je vlastně potřebujeme a že u nás jsou v bezpečí. 

Prostřednictvím těchto informací o zpracování osobních údajů (dále také jen „Informace“) si vás společnost Česká Regionální Energetika a.s., sídlem Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09, Pardubice, IČ: 04549295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 3507 (dále jen „ČRE“, „Společnost“ nebo „my“), dovoluje informovat o zásadách a pravidlech zpracování vašich osobních údajů, které Společnost při své činnosti provádí, a to včetně způsobu, rozsahu a dalších okolností zpracování a dále včetně způsobu zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů. Níže v tomto dokumentu naleznete i informace o vašich právech se zpracováním vašich osobních údajů souvisejících.

Využíváním našich služeb a poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o námi prováděném zpracování vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Informacích o zpracování osobních údajů.

1. Obecná ustanovení

Cílem těchto Informací o zpracování osobních údajů vydaných dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje jako správce osobních údajů získáváme, uchováváme a zpracováváme o fyzických osobách, které jsou vůči nám v pozici zákazníků a obchodních partnerů, včetně možných budoucích zákazníků a obchodních partnerů, a jejich zástupců, včetně členů statutárních a jiných orgánů, anebo návštěvníků našich internetových stránek (dále jen „Vy“), k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracováváme, komu a z jakého důvodu je můžeme předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva Vám jako fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží.

Tyto Informace se týkají zpracování Vašich osobních údajů, které jsme získali přímo od Vás, prostřednictvím našich internetových stránek anebo od třetích stran, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči ČRE.

Tyto Informace jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s GDPR za účelem zajištění naší informační povinnosti jako správce dle čl. 13 GDPR.

2. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Česká Regionální Energetika a.s., sídlem Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09, Pardubice, IČ: 04549295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 3507, kdy aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.cr-energetika.cz/kontakt/.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace pro ochranu osobních údajů:

Jméno pověřence: JUDr. Lukáš Slanina
ID datové schránky: dc5997f
e-mail: slanina@arws.cz
korespondenční adresa: Klicperova 1266/1, 500 03 Hradec Králové

Osoba jmenovaného pověřence osobních údajů se může v budoucnu změnit. Aktuálního pověřence pro ochranu osobních údajů můžete vždy nalézt v Informacích o zpracování osobních údajů, jejichž aktuálních znění je uvedeno na internetových stránkách Společnosti na následujícím odkazu https://www.cr-energetika.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/.

4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě a prostřednictvím které je Společnost schopna takovou fyzickou osobu identifikovat. Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků a obchodních partnerů, včetně možných budoucích zákazníků a obchodních partnerů, a jejich zástupců, včetně členů statutárních a jiných orgánů, anebo návštěvníků našich internetových stránek.

Zpracováváme pouze takové Vaše osobní údaje, jejichž zpracování je pro nás nezbytné pro poskytování našich služeb podle Vašich zájmů, případně osobní údaje příslušných fyzických osob potřebné pro naši vzájemnou obchodní komunikaci a spolupráci. Mimo to zpracováváme Vaše osobní údaje pro plnění právní povinnosti a zajištění ochrany našich oprávněných zájmů v souvislosti s našimi vzájemnými vztahy.

Společnost tedy může zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

4.1. Základní identifikační a kontaktní údaje

Jedná se o takové údaje, které jsou nutné především pro uzavření a plnění smlouvy a jedná se zejména o následující osobní údaje:
· akademický titul;
· jméno a příjmení;
· datum narození, případně IČO/DIČ;
· adresa trvalého bydliště/adresa sídla;
· vlastnoruční podpis/elektronický podpis;
· e-mailová adresa;
· telefonní číslo;
· a doručovací nebo jiná kontaktní adresa.

4.2. Údaje související s poskytovanou službou

Jedná se o následující osobní údaje související s poskytovanou službou nebo způsobem obchodní spolupráce:
· platební údaje a bankovní spojení;
· adresa odběrného místa;
· kód EAN / kód EIC;
· údaje o spotřebě elektřiny a/nebo plynu na základě odečtu měřících zařízení a typového diagramu dodávky;
· údaje o způsobu využití elektřiny a/nebo plynu;
· zákaznické číslo, ID klienta;
· IP adresa;
· záznam telefonického hovoru, tj. údaje spojené s nahrávkou zákazníkova hlasu při komunikaci s pracovníkem společnosti;
· cookies;
· a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy vyplývající z právních předpisů.

4.3. Údaje o komunikaci s Vámi

Sjednáváte-li si s námi uzavření smlouvy o poskytování našich služeb nebo se o poskytování našich služeb zajímáte, získáváme od Vás Vaše základní a identifikační údaje, případně některé další údaje, které jsou pro nás nezbytné k učinění vhodné nabídky služeb, resp. k uzavření příslušné smlouvy.

Jste-li v pozici našeho obchodního partnera, resp. možného budoucího obchodního partnera, a jednáte-li s námi v rámci této spolupráce, případně o navázání spolupráce, získáváme od Vás Vaše základní a identifikační údaje, případně některé další údaje, které jsou pro nás nezbytné pro realizaci spolupráce nebo pro vyhodnocení nabídky možné budoucí spolupráce.

Jste-li zaměstnancem našeho obchodního partnera, jsou nám Vaše osobní údaje nezbytné pro realizaci obchodní spolupráce v souladu se sjednanou smlouvou předávány naším obchodním partnerem (Vaším zaměstnavatelem), který je jako správce Vašich osobních údajů povinen Vám poskytnout základní informace o zpracování osobních údajů.

I při vzájemné komunikaci s Vámi získáváme Vaše osobní údaje, které souvisejí s poskytováním služeb naší Společností. Tyto osobní údaje získáváme při komunikaci písemné listovní či elektronické, telefonické (vč. záznamů telefonických hovorů), prostřednictvím datové schránky nebo při osobní návštěvě.

5. Účel, doba a právní důvod zpracování osobních údajů

5.1. Zpracování z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností, z důvodu oprávněného zájmu a na základě souhlasu se zpracováním

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje na základě následujících právních důvodů:

5.1.1. Plnění smluvní povinnosti

Společnost získává a zpracovává Vaše osobní údaje za účelem plnění smluvních povinností, zejména za účelem uzavření, změny a ukončení smlouvy (včetně udělení plné moci k ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem, uzavření smlouvy o připojení, uzavření smlouvy o distribuci pro odběrné místo, registrace odběrného místa u Operátora trhu) a poskytování našich služeb (příp. odebírání Vašich produktů nebo služeb), včetně jejich nastavení a změn, poskytování informací o nich, řešení dotazů, požadavků přání a stížností písemně v listinné či elektronické formě nebo telefonicky, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy. Společnost dále může získávat a zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem přípravy smlouvy před jejím uzavřením na Vaši žádost. V případě, že jste obchodním partnerem Společnosti, zpracovává Společnost Vaše osobní údaje obdobným způsobem pro zajištění Vašich obchodních zájmů a potřeb.

Pro tyto účely jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů a údajů souvisejících s poskytovanou službou.

Tyto osobní údaje jsou Společností zpracovávány pouze po dobu existence smluvního vztahu, po jeho skončení pouze v případě, kdy tak ukládá zákon nebo je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti.

5.1.2. Plnění zákonné povinnosti

Při poskytování služeb je Společnost povinna plnit zákonné povinnosti vyplývající zejména z následujících právních předpisů, a to zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“); zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen „EZ“).

Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy na fakturách či jiných dokladech). Následující zákony ZoÚ, ZDP nebo ZDPH ukládají Společnosti tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud Společnosti tedy vznikne zákonná povinnost tyto doklady archivovat, jsou uloženy spolu s nimi i Vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

Společnost z důvodu plnění zákonných povinností poskytuje Vaše osobní údaje vedle zpracovatelů také dalším příjemcům osobních údajů, kterými jsou především státní orgány, a to zejména za účelem (i) poskytnutí osobních údajů na vyžádání orgánů činných v trestním, přestupkovém či správním řízení, (ii) splnění zákonných informačních povinností vůči Energetickému regulačnímu úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, České obchodní inspekci, Evropské komisi, České národní bance, Českému telekomunikačnímu úřadu, České televizi nebo Českému rozhlasu, (iii) poskytování informací Operátorovi trhu týkajících se vyhodnocení dodávek energií, (iv) plnění zákonných informačních povinností dle energetického zákona, (v) realizace dodávky elektřiny a/nebo plynu v režimu dodavatele poslední instance dle energetického zákona, (vi) a pro další zákonem vymezené účely i jiným subjektům. Společnost zpracovává tyto osobní údaje v rozsahu a době, jak jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však po dobu 10 let po ukončení posledního smluvního vztahu se Společností.

5.1.3. Oprávněný zájem

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje i v případech, kdy její oprávněné zájmy jakožto správce převažují nad oprávněnými zájmy Vás jakožto subjektů údajů. Společnost přitom zohledňuje váhu samotného oprávněného zájmu, Vaše rozumné očekávání ohledně zpracování Vašich osobních údajů a vztah mezi Vámi a Společností. Společnost zpracovává Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, aniž by k takovému zpracování bylo zapotřebí Vašeho souhlasu, a to zejména pro níže uvedené účely:

• 5.1.3.1. Ochrana základních práv a oprávněných zájmů Společnost
Za účelem ochrany svých základních práv a oprávněných zájmů, které Společnosti vyplývají z obecně závazných právních předpisů a smluv, jejichž smluvní stranou Společnost je, může Společnost Vaše osobní údaje zpracovávat v rámci vedených sporů, kontrol, šetření, řízení a ve vztahu k obchodním partnerům a třetím osobám (včetně státních orgánů), a to po dobu, která stanovenou obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však po dobu 10 let po ukončení posledního smluvního vztahu se Společností.

• 5.1.3.2. Telefonické záznamy
Společnost zaznamenává telefonické hovory s Vámi za účelem zvyšování kvality nabízených služeb a ochrany práv Společnosti. Záznamy jsou uchovávány pouze elektronicky, a to po dobu maximálně po 3 dnů, případně po dobu prošetření konkrétního telefonického záznamu za situace, kdy existuje podezření, že došlo ke způsobení škody, spáchání přestupku nebo trestného činu, případně z jiného oprávněného důvodu.

• 5.1.3.3. Přímý marketing
V případě, že jste zákazníkem Společnosti, má Společnost jakožto správce Vašich osobních údajů z důvodu existence zákaznického vztahu oprávněný zájem uplatňovat přímý marketing, tj. zejména nabízet zboží a služby týkající se dodávek energií a s tím souvisejících produktů a služeb, a to po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka se Společností.

• 5.1.3.4. Vymáhání splnění závazků
V případě nutnosti vymáhat neuhrazené závazky vyplývající ze vzájemných vztahů Společnosti a jejích zákazníků, případně obchodních partnerů, včetně případů, kdy Společnosti vznikla škoda či jiná újma, může Společnost rovněž za tímto účelem zpracovávat Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu spočívajícího ve vymáhání svých pohledávek a/nebo určení, ochraně a výkonu právních nároků Společnosti. Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem může Společnost uchovávat po dobu promlčecích lhůt dle obecně závazných právních předpisů.

5.1.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů (marketingová komunikace a další)

V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme Vaše osobní údaje využívat za účelem zasílání novinek o našich produktech a službách, marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení souvisejících s našimi produkty a službami, dále za účelem analýz a třídění Vašich osobních údajů umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních či určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing) a za účelem pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí. V tomto případě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozsahu podle Vámi uděleného souhlasu, a to zejména v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů: titul, jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo. Pokud nám udělíte souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracováváme s Vaším souhlasem kontakty, které nám dáte k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou produktů a služeb ČRE. Takto poskytnuté osobní údaje budou uchovávány po dobu do ukončení posledního smluvního vztahu s ČRE a dále po dobu 5 let ode dne jeho ukončení, a to pro případ, kdy bude mezi Vámi a společností nejpozději do 3 měsíců od udělení tohoto souhlasu uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu, anebo na dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu, a to pro případ, kdy nebude mezi Vámi a společností nejpozději do 3 měsíců od udělení tohoto souhlasu uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynua v případě osoby, která není ve smluvním vztahu s ČRE, po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Svůj souhlas však můžete kdykoli odvolat (podrobněji viz čl. 9.7 Informací). Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není jím tedy dotčena zákonnost předchozího zpracovávání založeného na tomto souhlasu.

5.1.5. Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím cookies, a to například za účelem analýzy návštěvnosti našich internetových stránek nebo poskytování funkcí sociálních médií. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (prostřednictvím nastavení cookies v daném prohlížeči).

Více informací o tom, jak používáme cookies, naleznete na https://www.cr-energetika.cz/cookies/

6. Zdroje získávání osobních údajů

Společnost získává Vaše osobní údaje především přímo od Vás, a to v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění, případně od třetích osob, které jednání o uzavření smlouvy zprostředkovávají.

Při každém takovém získávání Vašich údajů Vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby nebo zda je poskytnutí osobních údajů pouze dobrovolné, samotnému poskytnutí konkrétní služby nebrání, ovšem poskytnutí Vašich osobních údajů významně usnadní naši vzájemnou komunikaci a zefektivní poskytování našich služeb.

Společnost může Vaše osobní údaje získávat rovněž od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů, případně z veřejně dostupných evidencí a registrů (např. z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku, centrální evidence exekucí apod.), a to zejména je-li to nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti.

Společnost dále generuje osobní údaje zákazníků, které přímo souvisejí s dodávkou elektřiny a/nebo plynu společností zákazníkovi (např. údaj o spotřebě elektřiny a/nebo plynu).

Společnost může za účelem zvyšování kvality nabízených služeb a ochrany svých práv monitorovat a zaznamenáváat telefonickou komunikaci, přičemž Vás o tom v takovém případě vždy předem informuje a Vy máte možnost tento postup odmítnout.

7. Zpracování a předávání osobních údajů třetím stranám

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje manuálně i automatizovaně, přitom však nedochází k automatizovanému rozhodování, které by mohlo mít vliv na Vaše práva.

K ochraně Vašich osobních údajů se Společnost staví zodpovědně, a proto přijala taková organizačně-technická opatření k zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů, která odpovídají požadavkům příslušných právních předpisů.

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje především za využití vlastních zaměstnanců. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založené na Vašem souhlasu nebo na oprávněných zájmech a účelech, které jsou uvedeny výše, mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány třetími osobami, které ČRE využívá jako dodavatele odborných a specializovaných služeb. Pokud tyto osoby zpracovávají osobní údaje předané Společností, zpracovávají je pouze v rámci Společností vymezených pokynů a účelů zpracování a nesmí tyto osobní údaje využívat k jiným účelům. Zároveň poskytují záruky, kterými zabezpečují technickou a organizační ochranu námi předaných osobních údajů, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. K takovému zpracování se nevyžaduje Váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

Ve smyslu výše uvedeného, může Společnost ve svém oprávněném zájmu poskytnout Vaše osobní údaje následujícím kategoriím zpracovatelů:
· provozovatelé distribučních (včetně lokálních) / přepravních soustav;
· obchodní partneři nabízející produkty a služby Společnosti a zajišťující péči o zákazníky;
· poskytovatelé IT služeb a dodavatelé software;
· poskytovatelé archivačních služeb;
· poskytovatelé poštovních či kurýrních služeb;
· poskytovatelé služeb elektronických komunikací;
· marketingové agentury;
· externí právní zástupci;
· a auditorské společnosti.

Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany Vašich osobních údajů jako tyto informace.

Společnost rovněž může předat Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti třetím osobám na základě uplatnění jejich zákonné pravomoci vyžadovat předání takových osobních údajů. Jedná se zejména o následně vymezené kategorie příjemců:
· Energetický regulační úřad;
· Orgány činné v trestním řízení (zejm. soudy, státní zastupitelství, Policie ČR);
· Další státní orgány.

Vaše osobní údaje těmto subjektům však poskytujeme pouze tehdy, pokud nám takovou povinnost stanoví příslušný zákon.

8. Zabezpečení osobních údajů

Společnost zavedla a udržuje nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší péčí o Vás a s ohledem na Vaše práva, odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás, jakožto subjekt údajů. Zároveň Společnost zohledňuje stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Mimo jiné mohou tato opatření zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou osobní data uložena a další.

9. Vaše práva k osobním údajům

Uplatníte-li jakékoliv své právo dle tohoto čl. 9 Informací nebo dle platných právních předpisů, Společnost informuje o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle čl. 7 těchto Informací, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude-li vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu slanina@arws.cz nebo písemně na adrese sídla Společnosti.

V případě, že budete uplatňovat svá níže uvedená práva, může od Vás Společnost pro účely autentizace požadovat poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám již dříve poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán Vámi. Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

9.1. Právo na přístup k osobním údajům

Podle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zahrnuje právo získat od nás:
· potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje,
· informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

9.2. Právo na opravu nepřesných údajů

Podle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Máte ovšem rovněž povinnost oznamovat nám změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň jste nám povinni poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

9.3. Právo na výmaz osobních údajů

Podle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, neprokážeme-li oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Máme nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

9.4. Právo na omezení zpracování

Podle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

9.5. Právo na přenositelnost osobních údajů

Podle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte právo žádat nás o předání těchto údajů jinému správci.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze Vaší žádosti vyhovět.

9.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Podle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Společností.

V případě, že neprokážeme existenci závažného oprávněného důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

9.7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoliv po udělení odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně na naší kontaktní adrese, prostřednictvím e-mailové adresy slanina@arws.cz, nebo na zákaznické lince 840 770 770.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na zákaznické lince 840 770 770 nebo způsobem stanoveným v zaslaném obchodním sdělení.

Pokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů ze strany Společnosti pro jiné účely, než pro které byl souhlas udělen, a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Informacemi.

9.8. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

10. Aktualizace Informací o zpracování osobních údajů

Tímto Vás upozorňujeme, že tyto Informace o zpracování osobních údajů můžeme upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Informací se stanou účinnými po jejich zveřejnění na https://www.cr-energetika.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/.

Zákaznická podpora

Zavolejte nám: 840 770 770
Provoz zákaznické linky: pracovní dny 9:00 – 16:00

Napište nám

Emailová adresa: info@cr-energetika.cz
Odpovídáme do 2 pracovních dnů.